Verjaringstermijnen in Europa

De verjaringstermijn die in een land wordt gehanteerd bepaalt hoeveel jaren een aanpassing kan worden gemaakt op eerdere btw-aangiften (zowel voor de Belastingdienst als de onderneming in kwestie). Het bepaalt ook tot hoever u in de tijd terug kunt gaan om alsnog btw terug te vragen of op aangiften in aftrek te brengen.

Voorbeeld
Op 20 februari 2019 vindt u alsnog een factuur die niet eerder is meegenomen op een btw-aangifte. De factuur is gedagtekend op 20 februari 2015. In het betreffende land is de verjaringstermijn 3 jaar en kunt u dus de btw die op deze factuur is vermeld niet meer terugvragen.

 • België

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Vijf tot zes jaar in geval van fraude, zeven jaar bij speciale omstandigheden
 • Bulgarije

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar waarin de btw verschuldigd was
  • Verlengde verjaringstermijn
   10 jaar
 • Cyprus

  • Verjaringstermijn btw
   Zes jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Twaalf jaar in geval van fraude of opzettelijke tekortkoming van de btw-plichtige
 • Denemarken

  • Verjaringstermijn btw
   1 mei in het vierde kalenderjaar na het einde van de relevante boekhoudperiode
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar in geval van fraude of grove nalatigheid
 • Duitsland

  • Verjaringstermijn btw
   Vier jaar, te beginnen op 31 december van het jaar waarin de jaarlijkse btw-aangifte is gedaan en uiterlijk drie jaar na het jaar waarin de btw verschuldigd is geworden. Als er geen jaarlijkse btw-aangifte is ingediend: zeven jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Vijf jaar in geval van onvrijwillige belastingontduiking en tien jaar in geval van vrijwillige belastingontduiking. Dit begint op 31 december van het jaar waarin de jaarlijkse btw-aangifte is gedaan en maximaal drie jaar na het jaar waarin de btw verschuldigd is geworden. Als er geen jaarlijkse btw-aangifte is gedaan, dan gelden respectievelijk 8 en 13 jaar
 • Estland

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Zes jaar in geval van fraude en vijf jaar in geval van belastingontduiking
 • Finland

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar na het einde van het boekjaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kan de periode verlengd worden tot vier of zes jaar
 • Frankrijk

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar (einde van het derde jaar na het jaar waarin de btw aftrekbaar was)
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar in het geval van verborgen activiteit of ‘flagrance fiscale’
 • Griekenland

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het einde van het jaar waarin de uiterste datum voor het indienen van de jaarlijkse / cumulatieve btw-aangifte was vastgesteld.
  • Verlengde verjaringstermijn
   20 jaar bij belastingontduiking
 • Hongarije

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Niet van toepassing
 • Ierland

  • Verjaringstermijn btw
   Vier jaar na het einde van het btw-tijdperk waarop de aanslag betrekking heeft
  • Verlengde verjaringstermijn
   Er is geen limiet in het geval van fraude of nalatigheid
 • Italië

  • Verjaringstermijn btw
   31 december van het 5e jaar dat volgt op het jaar waarin de btw-aangifte betrekking had (zes jaar na belastbaar tijdperk)
  • Verlengde verjaringstermijn
   Bij het nalaten van het doen van aangifte: 31 december van het zevende jaar volgend op het jaar, waarin de jaarlijkse btw-aangifte had moeten worden betaald
 • Kroatië

  • Verjaringstermijn btw
   Zes jaar na het einde van het jaar waarin de btw-plicht is ontstaan
  • Verlengde verjaringstermijn
   Niet van toepassing
 • Letland

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Kan worden verlengd bij fraude
 • Litouwen

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar bij belastingontduiking of fraude
 • Luxemburg

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar waarin de btw verschuldigd is geworden
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar als er geen aangifte wordt gedaan. Dit kan langer zijn in geval van onderbreking door een civiele procedure of als de belastingplichtige ermee instemt de termijn te verlengen op verzoek van de belastingdienst
 • Malta

  • Verjaringstermijn btw
   Zes jaar vanaf het einde van het belastingtijdvak
  • Verlengde verjaringstermijn
   Acht jaar bij fraude of belastingontduiking
 • Nederland

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar dat de btw verschuldigd is geworden
  • Verlengde verjaringstermijn
   Twaalf jaar in geval van verkrijging van economische eigendom van onroerende goederen of van rechten daarop
 • Noorwegen

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar in geval van ernstige fraude
 • Oostenrijk

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar in geval van belastingontduiking
 • Polen

  • Verjaringstermijn btw

   Btw-output: vijf jaar na het jaar waarin de btw verschuldigd werd.
   Voorbelasting: vijf jaar vanaf het begin van het jaar waarin het recht op aftrek van voorbelasting optrad

  • Verlengde verjaringstermijn
   Het is niet mogelijk om de verjaringstermijn te verlengen, maar deze kan wel worden opgeschort (de tijd onder de schorsing wordt niet gerekend tot de verjaringstermijn) of kan worden beëindigd (de verjaringstermijn wordt vanaf het begin geteld)
 • Portugal

  • Verjaringstermijn btw
   Vier jaar (gerekend vanaf het begin van het jaar dat volgt op het jaar waarin de btw verschuldigd is geworden)
  • Verlengde verjaringstermijn
   Twaalf jaar als er feiten bekend worden die betrekking hebben op deposito’s en effectenrekeningen bij financiële instellingen buiten de EU.
   In situaties waarin een strafrechtelijk onderzoek wordt geopend, wordt de verjaringstermijn verlengd tot de afsluiting van de procedure of het effect van de beslissing, plus één jaar
 • Roemenië

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar dat de btw verschuldigd is geworden
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar in geval van fraude
 • Slovenië

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar dat de btw verschuldigd is geworden (tien jaar is de absolute verjaringstermijn)
  • Verlengde verjaringstermijn
   Niet van toepassing
 • Slowakije

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Kan verlengd worden tot tien jaar
 • Spanje

  • Verjaringstermijn btw
   Vier jaar na het jaar dat de btw verschuldigd is geworden
  • Verlengde verjaringstermijn
   Niet van toepassing
 • Tsjechië

  • Verjaringstermijn btw
   Drie jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Tien jaar
 • Verenigd Koninkrijk

  • Verjaringstermijn btw
   Kortere periode van 1 april 2006 tot nu of vier jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Zes jaar bij ‘onzorgvuldig handelen’ of 20 jaar bij opzettelijk handelen / niet naleven van het openbaarmakingsregime of het niet melden van verschuldigdheid
 • Zweden

  • Verjaringstermijn btw
   Zes jaar
  • Verlengde verjaringstermijn
   Niet van toepassing
 • Zwitserland

  • Verjaringstermijn btw
   Vijf jaar na het jaar dat de btw verschuldigd is geworden
  • Verlengde verjaringstermijn
   Vijftien jaar

We gebruiken cookies om een betere online ervaring te bieden. Meer informatie

Llamar
Contacto